Thússide

Doarpshûs Us Gebou Alde Leie

Geskikt foar al jo gearkomsten, feestjes, brulloften ensfh.

Biljert oanwêzich.

 

We sjogge werom op in tige slagge NLDoet. Sneon 10 maart hawwe de frijwilligers wer moai wat út 'e wei set: der is straten, hekje pleatst, de foarriedromte hat ekstra planken krigen en is opnij yndield. En fierder is der wer fan alles en noch wat opromme. Mannen: tige tank foar jim ynset.

 

 

Foto's NLDoet

Us Gebou Streek 9 9071 XG Alde Leie